دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز

مهدی کروبی؛ سهند بنی کمالی؛ هدی منادی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 91-116

چکیده
  خرید یکی از مهمترین فعالیت های گردشگران است. هدف این پژوهش، توصیف و پیش بینی رفتار انتخاب مسیر خرید گردشگران در بازار تاریخی تبریز است. به منظور بررسی تفاوت ها در رفتار انتخاب مسیر توسط انواع مختلف گردشگران، یک مدل از رفتار خرید گردشگران تهیه شد. نتایج نشان داد که عرضه و دسترسی به مغازه ها، ویژگی های فیزیکی و مسیرهایی که قبلا انتخاب ...  بیشتر