دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی

حمید ضرغام بروجنی؛ افروز خسروانی دهکردی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 25-47

چکیده
  گردشگری پدیده ای جهانی ، چند بعدی و با اثراتی عمیق است که کشورهای جهان با بازگشایی مرزهای خود با آن رو به رو می شوند. به عقیده ی بسیاری از محققان، گردشگری دارای پتانسیل اثر گذاری بر روابط بین الملل و ابزاری برای ترویج صلح در جهان است. گردشگری ابزاری برای دیپلماسی عمومی و توسعه ی بین الملل و پاسخ قدرتمندی است برای چالش های جهانی و تروریسم. ...  بیشتر