اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی

حمید ضرغام بروجنی؛ افروز خسروانی دهکردی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 25-47

چکیده
  گردشگری پدیده ای جهانی ، چند بعدی و با اثراتی عمیق است که کشورهای جهان با بازگشایی مرزهای خود با آن رو به رو می شوند. به عقیده ی بسیاری از محققان، گردشگری دارای پتانسیل اثر گذاری بر روابط بین الملل و ابزاری برای ترویج صلح در جهان است. گردشگری ابزاری برای دیپلماسی عمومی و توسعه ی بین الملل و پاسخ قدرتمندی است برای چالش های جهانی و تروریسم. ...  بیشتر