دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برآورد تمایل به پرداخت گردشگران سلامت آب گرم های سرعین

سید کمال صادقی؛ خلیل جهانگیری

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 111-133

چکیده
  امروزه گردشگری آب های معدنی یک کسب و کار بزرگ در حیطه صنعت گردشگری به شمار می رود. با توجه به ماهیت درمانی آب های معدنی و روند فزاینده ای گردشگران سلامت، مناطق برخوردار از آب های معدنی مستعد جذب گردشگران سلامت نه تنها از شهرهای مختلف ایران بلکه از سراسر دنیا است. وجود جاذبه های طبیعی از جمله چشمه های آب گرم معدنی ایجاد مجتمع های آب درمانی ...  بیشتر