دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
محاسبه ضرایب اشتغال زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده – ستانده

سعید عیسی زاده؛ سوده قدسی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 151-172

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن ضرایب اشتغال در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری جهت انجام مقایسه ای از نظر اولویت و اهمیت در بین این بخش ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده –ستانده سال 1380 اشتغال مستقیم، غیر مستقیم و القایی بخش های مرتبط با بخش گردشگری و همچنین ضرایب نوع اول و دوم اشتغال در این بخش ها محاسبه شده است. ...  بیشتر

محاسبه ضرایب اشتغال زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده – ستانده

سعید عیسی زاده؛ سوده قدسی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1383، ، صفحه 151-172

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن ضرایب اشتغال در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری جهت انجام مقایسه ای از نظر اولویت و اهمیت در بین این بخش ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده –ستانده سال 1380 اشتغال مستقیم، غیر مستقیم و القایی بخش های مرتبط با بخش گردشگری و همچنین ضرایب نوع اول و دوم اشتغال در این بخش ها محاسبه شده است. ...  بیشتر