دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مسافران کثیرالسفر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

آنژلا عاملی؛ فرزاد فخیمی

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 163-178

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5095

چکیده
  این پژوهش تلاش می کند تا روابط میان عوامل رضایت، تصویر ذهنی، اعتماد، ارتباط موثر و وفاداری را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش اعضای باشگاه مسافران کثیرالسفر ایران ایر می باشند. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای ...  بیشتر