دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی داخل کشور نسبت به وب سایت دفاتر خدمات مسافرتی

ابوالفضل تاج زاده نمین؛ گلنوشا اعتمادی

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 91-115

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5092

چکیده
  در مقاله پیش رو، موضوع وفاداری الکترونیکی با تاکید بر تاثیر متغیرهای مستقل کیفیت الکترونیکی ادراک شده، ارزش الکترونیکی ادراک شده نگرش به خرید الکترونیکی و وفاداری الکترونیکی نگرشی بر متغیر وابسته وفاداری الکترونیکی رفتاری در میان کاربران وب سایت شرکت توسعه گردشگری مورد تحقیق قرار گرفته است. برای محاسبات آن از روش های تحلیل عاملی ...  بیشتر