عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی داخل کشور نسبت به وب سایت دفاتر خدمات مسافرتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله پیش رو، موضوع وفاداری الکترونیکی با تاکید بر تاثیر متغیرهای مستقل کیفیت الکترونیکی ادراک شده، ارزش الکترونیکی ادراک شده نگرش به خرید الکترونیکی و وفاداری الکترونیکی نگرشی بر متغیر وابسته وفاداری الکترونیکی رفتاری در میان کاربران وب سایت شرکت توسعه گردشگری مورد تحقیق قرار گرفته است. برای محاسبات آن از روش های تحلیل عاملی و رگرسیون استفاده شده است. نمونه گیری با توزیع پرسشنامه الکترونیکی به صورت آن لاین و تصادفی در بین 625 نفر از 900 نفر جامعه ی آماری که خریدار آن لاین تورهای داخلی و خارجی شرکت در سراسر ایران می باشند صورت گرفته است. مهمترین هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان تاثیر عوامل فوق بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی است. نتایج حاصل شده با استفاده از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون خطی نشان داد که هر چهار متغیر مورد تحقیق دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر متغیر وابسته وفاداری الکترونیکی می باشند. در این میان کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک شده دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته بود. این نتایج به همراه دیگر نتایج تشریح شده در تحقیق می تواند زمینه های بالقوه علمی و کاربردی را در راستای شناخت بیشتر مشتریان و افزایش سهم بازار به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting domestic internet user′s e-loyalty to the travel agencies’ web sites

نویسندگان [English]

  • abolfazl taaj zadeh namin 1
  • golnusha etemadi 2
چکیده [English]

The present paper tries to probe into the theme of e-loyalty focusing on the likely impact that the three independent variables, perceived e-quality, perceived e-value, and attitude towards e-shopping, may have on it. The sample population consists of 625 tourism-website users which are chosen randomly from among the statistical population of 900 individuals. The primary purpose of this research is to analyze the impact of aforementioned variables on the internet users' e-loyalty. Results obtained from exploratory factor analysis as well as regression methods, indicate that e-loyalty is directly and positively influenced by these three independent variables. Perceived e-quality, among other variables, has the greatest impact on e-loyalty. These findings along with the other achievements of the research could provide theoretical and managerial implications for developing knowledge about customers and improvement of market share

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-loyalty
  • e-Perceived quality
  • e-Perceived value
  • Explorative factor analysis
  • Confirmatory Factor Analysis