دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی راهبردی موزه ملی ایران

نبی الله دهقان؛ محمد شریفی تهرانی

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 53-90

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5091

چکیده
  این تحقیق با هدف پاسخگویی به این سوال اساسی صورت گرفته است که راهبردهای مناسب موزه ملی ایران، بزرگترین موزه تاریخ و باستان شناسی کشور کدام است؟ تحقیق حاضر، بر مبنای نتیجه یا دستاورد تحقیق از نوع کاربردی، بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی-موردی و بر مبنای نوع داده های مورد استفاده تحقیق کیفی است. روش شناسی تدوین راهبرد در این مطالعه ...  بیشتر