دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اثرات درآمدی صنعت جهانگردی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو D8

احسان سلیمی سودرجانی؛ داوود محمودی نیا؛ علی زارعی نمین؛ فرشید پور شهابی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 179-208

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5088

چکیده
  رشد اقتصادی، صنعت  گردشگری، کشورهای اسلامی عضو D8، داده های تلفیقیدر این مطالعه با توجه به اهمیت صنعت جهانگردی و درآمدهایی که می توان از طریق این صنعت وارد کشورهای توسعه یافته نمود به بررسی اثرات مخارج جهانگردی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو D8 پرداخته خواهد شد. برای این منظور از روش داده های تلفیقی جهت بررسی رابطه بین متغیرهای ...  بیشتر