دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل مؤثر بر شاخص‏های کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری جنوب شهر اصفهان

امیر حسین شریعتی؛ نادیا فروزان

دوره 5، شماره 14 ، اسفند 1389، ، صفحه 153-176

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص‏های کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری جنوب شهراصفهان پرداخته و هدف آن بررسی تأثیر عواملی مانند: 1) ویژگی های محصول (خدمت)، 2)پاسخ‏گو بودن، 3)همدردی،4)قابلیت اطمینان ،5)مدیریت ارتباط با مشتری،6)وضعیت ظاهری، 7)قیمت، 8)تکنولوژی، 9)توزیع، 10)ترفیع، 11)اعتبار و12)تضمین بر کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری ...  بیشتر