دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی و اولویت بندی انواع حمایت های دولتی از بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران

سید علی اکبر افجه ای؛ سید علی سجادی نایینی

دوره 5، شماره 13 ، آذر 1389، ، صفحه 85-112

چکیده
  نگاهی به نظام اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان نشان می دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشورها است. موضوع تحقیق در این پژوهش بررسی و اولویت بندی انواع حمایت های دولتی از بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی از ...  بیشتر