دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رابطه عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در اصفهان

حمید ضرغام؛ بنفشه عطر سایی

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 81-100

چکیده
  مطالعه، رفتار خرید صنایع دستی گردشگران به منظور شناخت الگوی رفتار خرید و ترجیح انتخاب گردشگران اروپایی در مقصد اصفهان علاوه بر تعیین عوامل اثر گذار بر این فعالیت، ضرورتی است که در این تحقیق بر اساس مدل سه وجهی مفهومی اوه ( ۲۰۰۷) مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اوه، رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های سفر و ویژگی های محیطی / موقعیتی ...  بیشتر