دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل سازی ظرفیت کشش و مدیریت آثار تاریخی در نواحی گردشگری، مطالعه موردی : معبد آناهیتای شهر کنگاور

فرانک سیف الدینی؛ محمود شورچه

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 137-178

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5087

چکیده
  مکان های گردشگری همواره نیازمند یک برنامه کلی و جامع است که با ظرفیت های کشش ناحیه گردشگری و میزان بازدید کننده سازگار باشد. مقاله حاضر سیستم مدل سازی ظرفیت کششی را تدوین و تبیین می کند که به مدیران نواحی گردشگری این امکان را می هد تا برآوردهای کمی را که از شرایط یک ناحیه گردشگری بدست می آید با استانداردهای ظرفیت کشش تطبیق دهند. این ...  بیشتر

برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور

رحمت الله فرهودی؛ محمود شورچه

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1383، ، صفحه 19-43

چکیده
  از جمله تکنیکهای کاربردی و کمی در گردشگری پایدار، تکنیک ظرفیت تحمل یا برد گردشگری می باشد که براساس شاخص های پایداری و مدیریت حدود قابل قبول تغییرات (IAC) در شاخصی ها دست به برآورد کمی ظرفیت های فیزیکی، واقعی و مؤثر در یک مکان گردشگری می زند و در عمل آن را به صورت پایدار مدیریت می کند. در این مقاله ابتدا به بررسی شاخص های گردشگری پایدار، ...  بیشتر