دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان آنلاین بر روی اعتماد گردشگران به مقصد و قصد سفر به آن

نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 223-244

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10433

چکیده
  توسعه اینترنت نقش بسزایی در گسترش تبلیغات دهان‌به‌دهان ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان آنلاین بر روی اعتماد به مقصد (ایران) و قصد سفر به آن است. این پژوهش از لحاظ نوع مخاطب، بنیادی، از لحاظ هدف، توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها، کمّی (پیمایشی) است و جامعه آماری آن را گردشگران اروپایی بالقوه ...  بیشتر