دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش‏های کلیدی اقتصاد

میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل؛ لاله سادات اصل

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/tms.2018.12786.1352

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می‌شود که با ایجاد فعالیت‌های مکمل کشاورزی زمینه توسعه اقتصادی را از طریق بالا بردن توان درآمدزایی، اشتغال زایی و در نتیجه معیشت پایدار فراهم می‌آورد. در این راستا هدف این مقاله بررسی اثرات توزیع درآمدی گردشگری روستایی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای این منظور از ...  بیشتر