دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه

ادریس باباخانزاده؛ صدیقه لطفی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 81-116

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3983

چکیده
  گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود درروستاها میتواند نقشی مهم و تعیین کننده در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای آنها، حفاظتاز میراث های گوناگون طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه ی یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی، ...  بیشتر