دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

زهره فنی؛ مجتبی برغمدی؛ مجید اسکندر پور؛ منصور سلیمانی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3981

چکیده
  شهر گرگان به لحاظ ویژگی های آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی خاص )قرار گرفتن در مسیراستانهایخراسان شمالی و رضوی، سمنان، تهران و مازندران( پذیرای مسافران زیادی بویژه در ایام تعطیل. همچنین یکیدیگر از جاذبه های گردشگری شهر گرگان، وجود قوم ترکمن و صنایع دستی خاص آنها ست . بنابراین شهر،گرگان به دلیل دارا بودن جاذبه های گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( ...  بیشتر