دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهر شیراز 

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد باقری

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3979

چکیده
  مهمترین هدفی که هتلها باید در پی دستیابی به آن باشند راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان است.تحقیقات پیشین نشان میدهد احتمال بازگشت مشتریان راضی نسبت به مشتریانی که تا حدودی ناراضی هستندبیشتر است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان درهتل های چهار ستاره شهر شیراز است. دیگر اهداف این تحقیق عبارتند از: ...  بیشتر