دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رابطه‌ی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئولانه زیست محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر

سکینه جعفری؛ محمد نجارزاده؛ نرگس جعفری؛ نگار رجبی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 115-151

https://doi.org/10.22054/tms.2017.11853.1310

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه­ی ساختاری ارزش درک­شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئولانه­ زیست­محیطی با نقش میانجی مشارکت گردشگر در منطقه دریاچه الندان بوده است. روش: پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی محسوب می­شود. جامعه آماری شامل کلیه گردشگران منطقه­ی گردشگری ...  بیشتر