دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تبیین تأثیر ریسک‌های ادراک‌شده گردشگر بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری با نقش میانجیگری تصویر ذهنی مقصد گردشگری

بهرام رنجبریان؛ محمد غفاری؛ امین تسلیمی بابلی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10430

چکیده
  تصویر ذهنی گردشگر از مقصد گردشگری نقش بسزایی در تصمیم‌ انتخاب مقصد ایفا می‌کند. از سویدیگر ریسک‌های ادراک‌شده گردشگر عامل مهمی است که تصویر ذهنی وی را از خدمات گردشگری تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا مقاله حاضر درصدد ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر ریسک‌های ادراک‌شده گردشگر بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری با نقش میانجیگری تصویر ...  بیشتر