دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران

شهرام صلواتی؛ ناصر خانی

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 167-187

چکیده
  امروزه وب سایت ابزاری قوی برای بازاریابی و تجارت الکترونیکی بهشمار میآید. نقش وبسایت در گسترش فعالیتهای گردشگری و جذب گردشگر بسیار زیاد است . بهطوری که این صنعتبیشترین استفاده را از این ابزار مینماید. در این راستا، بهرهمندی از وبسایتی با ویژگیهای مناسبمیتواند نقش کلیدی در جذب گردشگر به صنعت گردشگری به صورت عام و صنعت هتل داریبهطور ...  بیشتر