دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی قابلیتهای گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر

تقی حیدری؛ اصغر رشیدی؛ ابراهیم حصاری؛ سیمین تولایی

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 29-57

چکیده
  امروزه صنعت توریسم یکی ازموثرترین صنایعی است که علاوه بر منفعت اقتصادی؛ در بسیاری اززمینه های دیگر نیز نقش اساسی ایفاء می کند. متاسفانه کشور ما با وجود توانها و قابلیتهای بسیار در زمینهتوسعه گردشگری نتوانسته سهمی درخور جایگاهش ازگردشگری کسب کند. استان زنجان و بالاخصشهرزنجان نیزاز این قاعده مستثنی نبوده، و با داشتن پتانسیلها وظرفیتهای ...  بیشتر