دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان با رویکرد آینده‌پژوهی

اسماعیل علی اکبری؛ نفیسه مرصوصی؛ لیلا جلال آبادی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22054/tms.2020.33013.1953

چکیده
  این مقاله سناریوهای آینده گردشگری شهر کرمان در افق 1410 را با رویکرد آینده پژوهی شناسایی و تدوین کرده است. داده ها با روش های اسنادی و پیمایشی تهیه شده و در پردازش آنها از روش دلفی، تحلیل ساختاری و Scenario Wizard استفاده شده است. جامعه آماری شامل پانزده نفر از نخبگان علمی و اجرایی شهر کرمان است که پس از جلسات بحث اولیه 15 وضعیت محتمل عوامل پیشران  ...  بیشتر

عوامل ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه‌ی شهری استان کرمانشاه

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/tms.2020.35419.1998

چکیده
  برای هر نوع سفر گردشگری احتمالاً دلایلی وجود دارد که می­توان آن‌ها را در صورت تلفیق، به‌عنوان عوامل انگیزشی سفر در نظر گرفت. در برنامه­ریزی، آگاهی از این عوامل و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها در مراحل مختلف ضروری است. طرح­های توسعه شهری در ایران دارای کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامه ریزان، مدیران شهری و مردم نبوده و گردشگری در ...  بیشتر

توسعه گردشگری بومی و پایداری نظام سکونتگاهی حاشیه کویر

اسماعیل علی اکبری؛ بنفشه اسماعیلی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7252

چکیده
  ب بهرهمندی از کویر و ظرفیتهای گردشگری مکانهای کویری، یکی از رویکردها ورهیافتهای پایداری مکانهای سکونتی و اقتصادهای محلی حاشیه کویر است. این مقالهمیکوشد بنیانها و راهبردهای پایداری نظام سکونتگاهی کویر حسنآباد را بر اساس ظرفیتهایگردشگری مطالعه نماید. روش مقاله توصیفی- تحلیلی است؛ دادههای نظری با روش اسنادی ودادههای تجربی با روش ...  بیشتر