دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رده بندی استانهای کشور بر حسب جاذبه های گردشگری

زهرا نصراللهی؛ ندا جهانبازی؛ طاهره ناصری

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، ، صفحه 17-37

چکیده
  گردشگری به عنوان یکی از فعالیتهای پویای اقتصادی عصر حاضر، نقش مهمی در توسعه ی اقتصادیجوامع انسانی ایفاء میکند. گسترش گردشگری بر درآمد ملی، منابع ارزی، اشتغال و دیگر شاخص هایکلان اقتصادی تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش گردشگری در توسعه اقتصادی، دراین مطالعه سعی شده که در ابتدا با استفاده از تکنیک تاپسیس به ارزیابی و ...  بیشتر