دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی تحلیلی حوزه‌های علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه با استفاده از الگوریتم‌های متن کاوی

ایمان رئیسی وانانی؛ سید محمد جعفر جلالی

دوره 13، شماره 43 ، مهر 1397، ، صفحه 77-99

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9448

چکیده
  صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که برای دولت، صنعت، گروه‌های مذهبی، انسان شناسان و گردشگران از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. بررسی روند علمی موجود در حوزه گردشگری می‌تواند شناخت هر یک از گروه‌های مذکور را از این حوزه بیشتر کند و در نهایت باعث آگاهی پژوهشگران این حوزه شده و تصمیم‌گیری درست صاحبان مشاغل و مناصب را به همراه داشته ...  بیشتر