دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
فضاهای ویژه و مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی

رحمت الله فرهودی؛ لیلا حبیبی؛ حسین حاتمی نژاد؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ فاطمه سالاروندیان

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 85-110

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5085

چکیده
  پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیراتی که فضاهای فراغتی نظیر پارک بهشت مادران بر ابعاد مختلف اوقات فراغت زنان نظیر شیوه های گذران اوقات فراغت، ساعات آن، علل گذران و ... دارد را مورد مطالعه قرار داده و میزان مشارکت و رضایت آنها را از چنین فضاهایی مورد سنجش قرار دهد. پارک مذکور به عنوان اولین پارک مخصوص زنان در شهر تهران احداث شده است و با توجه ...  بیشتر