دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 83-107

https://doi.org/10.22054/tms.2018.18306.1507

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موثر در شکل­گیری تصویر شهر تبریز از دیدگاه گردشگران داخلی شهر تبریز می­باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 بین گردشگران توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری و ...  بیشتر