نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

2 حق التدریس دانشگاه

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موثر در شکل­گیری تصویر شهر تبریز از دیدگاه گردشگران داخلی شهر تبریز می­باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 بین گردشگران توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون رتبه­ای فریدمن استفاده گردید. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اولویت اجزای تشکیل­دهنده شکل­گیری تصویر شهر تبریز به ترتیب زیرساخت­های شهری، جاذبه­های گردشگری، وقایع و رویدادها و اقتصاد و تجارت می­باشد. بنابراین از آنجایی­که عامل زیرساخت­های شهری به عنوان موثرترین عامل در شکل­گیری تصویر تبریز مطرح می‌باشد، ارتقاء زیرساخت­ها، استانداردها و کیفیت خدمات و تسهیلات گردشگری همواره باید مورد توجه مسئولین و برنامه­ریزان شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting the Formation of the Destination Image from the Domestic Tourists’ Perspective

نویسندگان [English]

  • parviz mohamadzadeh 1
  • saeedeh samadzad 2

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the key factors affecting the image formation of Tabriz city from the viewpoint of the local tourists who visited Tabriz. The main tool for collecting information is a questionnaire. To this end, 384 questionnaires were distributed by simple random sampling method in summer 2016. For analyzing the data, structural equation modeling and Friedman rank test were used. The research findings show that the priority of the components forming the image of Tabriz city is urban infrastructure, tourist attractions, events and occasions, and economy and trade respectively. Therefore, as the urban infrastructure is considered the most effective factor in shaping the image of Tabriz, the promotion of infrastructure, standards, and quality of services and tourism facilities should always be considered by officials and urban planners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Image
  • Tourism Development
  • Structural Equation Model
  • Tabriz City
تاج­زاده­نمین، ابوالفضل و قضاریان، گریگور (1389). فرایند و عوامل موثر در شکل­گیری انگاره مقصد گردشگری. فصلنامه مطالعات گردشگری، 13، 140-167.  
زنگنه، یعقوب و شمس­الله­زاده، یاسر (1391). بررسی و تحلیل تصویر مقصد در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر تبریز). فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی (دانشکده علوم محیطی و معماری)، 16(41)، 153-168.
طولابی، زینب و نصرالهی وسطی (1396). تاثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(38)، 111-127.
فراهانی، حسین و منوچهری، سوران (1394). شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در نواحی روستایی هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان. فصلنامه پژوهشوبرنامه­ریزیروستایی، 4(1)، 161-172.
قلی­پور، آرین، اردکان، محمد ابوئی و پیدایش، الهام (1390). بررسی عوامل موثر در شکل­گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری. نشریههنرهایزیبا - معماریوشهرسازی، 45، 37-46.
کازس، ژرژ (1387)، جهانگردی شهری، ترجمه صلاح­الدین محلاتی، تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
منصوری موید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (1391). ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 7 (18)، 93-110.
Baloglu, S. and Mccleary, K. (1999), a Model of Destination Image Formation, Annals of Tourism Research, 26(1), 868-897.
Beerli, A. and Martin, J.D. (2004). Factors Influencing Destination Image. Annals of Tourism Research, 31(3), 657–681.
Diez Pisonero, R. (2013). Brand City and Geomarketing: How to Promote a Destination in the Global Tourist Competition. International Journal of Humanities and Social Science, 3(14), 103-113.
Fernanez, J.A.F., Oliveria Duarte, P.A. and Hernandz, J. M. (2015). Assessing the Differentiated Contribution of City Resources to City Brand Image. Tourism and Management Studies, 11(1), 77-83.
Gallarza, M.G., Gil, I. S. and Calderon, H.G. (2002). Destination Image towards a Conceptual Framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56-78.
Higham, J. (2007). Critical Issues in Ecotourism: Understanding A Complex Tourism Phenomenon, Amesterdam, Published by Elseiver Ltd, Butterworth Heinemann.
Hoang, T.P., Quang, H.T., Nguyen Phuong, N. and Thu Ha, N. (2016), Factors Affecting The Decision of the Selection of Foreign Tourists  for a Tourist Destination: a Study in Da Nang City, Vietnam, European Journal of Business and Social Sciences, 4(10), 86-97.
Jutla, R., (2000). Visual image of the city: tourists’versus residents’ perception of Simla, a hill station in northern India.
Kotler, P., Haider, D. H. and Rein, I. (2002). Marketing Places. New York: The Free Press.
Law, C.M. (1996). Urban Tourism Attraction Visitors to Large Cities, Mansell. Publishing, London, 29(18).
Lin, C. H., Morais, D. B., Kerstetter, D. L. and Hou, J. S. (2007). Examining the Role of Cognitive and Affective Image In Predicting Choice across Natural, Developed, and Theme-Park Destinations. Journal of Travel Research, 46(2), 183-194.
Luque-Martínez, T., Barrio-García, S. J., Ibánez-Zapata, J. A. and Molina, M. A. R. (2007). Modeling a city’ image: The case of Granada. Cities, 24(5), 335-352
Martin, H. S. and Bosque, I. A. (2008). Exploring the Cognitive Affective Nature of Destination Image and the Role of Psychological Factors in its Formation. TourismManagement, 29(2), 263-277.
Mohammadi Bazargani, S. (2014). Identifying and Ranking the Effective Factors on City Brand Determination (Tehran). Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 7(11), 2381-2386.
Qu, K., Kim, L. and Im, H. (2011). A Model of Destination Branding Integrating The Concepts of The Branding and Destination Image, Tourism Management, 32(3), 465-576.
Rajesh, R. (2013). Impact of Tourist Perceptions, Destination Image and Tourist Satisfaction on Destination Loyalty: A Conceptual Model. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural,11(3), 67-78.
Randall, A. (2002). Resource Economics, Second Edition. New York, John.
Smith, A. (2005). Conceptualizing City Image Change: The Re-Imaging of Barcelona. Tourism Geographies, 7(4), 398–423.
Stylidis, D., Shani, A. and Belhassen, Y. (2017). Testing an Integrated Destination Image Model across Residents and Tourists. Tourism Management, 58, 184-194.
World Economic Forum (2017). The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, Committed to Improving the Stste of the World, 1-387.
Zhang, H., Fu, X., Cai, L.A., and Lu, L. (2014). Destination image and Tourist Loyalty: A Meta-Analysis. Tourism Management, 40, 213-223.