دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

بهروز افخمی؛ محمد علیزاده؛ حسن اروجی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22054/tms.2017.9050.1233

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش، مطالعه میزان رضایت گردشگران میراث و عوامل مؤثر بر آن از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده است. شرکت‌کنندگان 400 نفر از گردشگران مراجعه‌کننده به مجموعه جهانی شیخ صفی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شامل سؤالاتی در مورد انگیزه‌های بازدید از مجموعه، میزان رضایت از بخش‌های مختلف ...  بیشتر