شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خلخال، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، مطالعه میزان رضایت گردشگران میراث و عوامل مؤثر بر آن از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده است. شرکت‌کنندگان 400 نفر از گردشگران مراجعه‌کننده به مجموعه جهانی شیخ صفی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شامل سؤالاتی در مورد انگیزه‌های بازدید از مجموعه، میزان رضایت از بخش‌های مختلف مجموعه و خدمات ارائه‌شده بود که بعد از نهایی شدن با نرم‌افزار SPSSمورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که رضایت گردشگران از مجموعه جهانی بسیار پایین است و در حد نام و اندازه محوطه جهانی نیست. عدم رضایت به‌ویژه در میان قشر فرهیخته جامعه بازدید‌کننده بسیار بالا است. این تحقیق نشان می‌دهد که رضایت گردشگران از محوطه‌های میراث، برای متولیان و مسئولان میراث فرهنگی کشور تا حال، موضوعیت نداشته و امر مهمی تلقی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Effective Factors on Cultural Heritage Tourists’ Satisfaction in Sheikh Safi al-din Khānegāh World Heritage Site

چکیده [English]

Regarding social trends in the contemporary world, cultural heritage tourists’ satisfaction has become more important than ever. The aim of this study was to measure the level of cultural heritage tourists’ satisfaction of Sheikh Safi al-din Khānegāh as World Heritage Site (WHS). Participants were 400 tourists who visited the universal ensemble of Sheikh Safi and were selected using convenience sampling method. The questionnaire included questions on the motivations of the visit, the satisfaction level of visiting various parts of the ensemble and the services, which were analyzed using SPSS software after finalizing. The results showed the low satisfaction rate of tourists which did not meet WHS standards. There was a high dissatisfaction rate especially among educated people. The study revealed that the satisfaction of cultural heritage tourists on visiting the sites were not considered important for authorities and officials of the Cultural Heritage Organization in Iran; however, tourists’ satisfaction is one of the main factors of sustainable tourism development

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourists
  • satisfaction level
  • Effective Factors
  • cultural Heritage tourism
  • world heritage
  • Sheikh Safi al-din Khānegāh World Heritage Site 1
امرالهی بیوکی، ناهید، اکبر، اعظم نظری دهقی (1394). «بررسی اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، پاییز 1394 صص 109-125.
امین بیدختی، علی اکبر، سکینه جعفری، وحید رضا فرهادی (1393). «رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 26، صص 23- 1.
پور فرج، اکبر، ابوالفضل تاج زاده نمین، راحیل علی پوریان زاده (1392). « ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل های پنج ستاره شهر تهران» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 21، صص 106-89.
پور فرج، اکبر، صالحی پور، محمدرضا (1392). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزشیابی گردشگران اروپایی دیدارکننده از پایگاه میراث جهانی نقش‌جهان اصفهان» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 22، صص 23- 1.
تاج زاده نمین، ابوالفضل، ژاله هاشم زاده (1393). «نقش جشنواره های موسیقی محلی در توسعه ی گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 26، صص 52- 25.
تیموتی، دالن جی و جیان پی نیاوپان (1390). میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای درحال‌توسعه. ترجمه اکبرپور فرج و جعفر با پیری، تهران؛ انتشارات مهکامه.
شیرخدایی، میثم و همکاران  (1392). « بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص 129-111.
ضیایی، محمود(1383). «وضعیت نیروی انسانی و آموزش در بخش گردشگری( با تاکید بر استان تهران) » فصلنامه علمی- پژوهشی  مطالعات جهانگردی ، شماره 6، صص 37- 19.
عظیمی، ناصر علی، بلیک، ژانت الیزابت (1382). اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی. فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 1.
کریمی علویجه، محمد رضا، محمدمهدی احمدی  و مهسا نظری (1394). « بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزشهای اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص 42- 21.
نوری نژاد، حامد (1386). حفاظت و بازنده سازی بناها و بافت‌های باارزش روستایی ارتباط میان مکان‌های میراثی و صنعت گردشگری. مجله مسکن و محیط روستا، شماره 131.
 
Ashworth, G. E., & Turnbridge, J. E. (1990). The tourist historic city. London: Belhaven.
Baram, uzi (2008); “Tourism and Archaeology”, Encyclopedia of Archaeology, ed. by Deborah M. Pearsall, Academic Press, New York.
Blake Walter, Marni (2009); Universal ideals, local challenges: Approaches to archaeological heritage management at World Heritage sites, PHD Disertation, department of Archaeology, University of Boston.
Bowitz, Einar and Karin Ibenholt (2009); Economic impacts of cultural heritage e Research and perspectives, Journal of Cultural Heritage 10, pp: 1-8.
Dean, A., Morgan, D., & Tan, T. E. (2002). Service quality and customers’ willingness to pay more for travel services. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11, 95–110.
Dean, A., Morgan, D., & Tan, T. E. (2002). Service quality and customers’ willingness to pay more for travel services. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11, 95–110.
Giraudo, Rachel Faye (2011); Intangible Heritage and Tourism Development at the Tsodilo World Heritage Site, PHD dissertation in Anthropology, University of California, Berkeley.
Han, Sangwoo (2001); Cultural Heritage Management in South Korea, PHD Disertation, University of Minnesota.
ICOMOS (1998); Report on economis of conservation an appraisal of theories, principles and methods, international economic committee.
Nicholas, Lorraine Nadia (2007); Stakeholder perspectives on the pitons management area in St. Lucia: potential for sustainable tourism development, PHD dissertation, Uuniversity of Florida.
Özdemir, Nebi (2009); the Relation between Cultural Economy and Cultural Industries with Cuitural Heritage Management, Millî Folklor, Yil 21, Sayi 84.
Poria Yaniv, Arie Reichel and Avital Biran (2006); Heritage site management motivations and expectations, Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 1, pp. 162–178.
Poria Yaniv, Richard Butler, David Airey(2001); Clarifying Heritage Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 4, pp. 1047–1049
Sheikh Safi al -Din Khanegah and Shrine HRINE Ensemble in Ardabil, Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, Tehran.
UNESCO, World Heritage Convention (2009):  Nomination of Properties for Inclusion on the World Heritage List,
UNWTO (2005) Cultural Tourism and Poverty Alleviation: The Asia-Pacific Perspective.
WHC. UNESCO (2012); world heritage lists, http://whc.unesco.org/en/list, (Accessed 27 February. 2016).
Zebic, Jasmine (2006); an integrated approach towards marketing heritage productes: a case study of the proposed Bedouin Fort in Wadi Rum, Jordan; Master Thesis, World Heritage Studies, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امرالهی بیوکی، ناهید، اکبر، اعظم نظری دهقی (1394). «بررسی اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، پاییز 1394 صص 109-125.
امین بیدختی، علی اکبر، سکینه جعفری، وحید رضا فرهادی (1393). «رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 26، صص 23- 1.
پور فرج، اکبر، ابوالفضل تاج زاده نمین، راحیل علی پوریان زاده (1392). « ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل های پنج ستاره شهر تهران» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 21، صص 106-89.
پور فرج، اکبر، صالحی پور، محمدرضا (1392). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزشیابی گردشگران اروپایی دیدارکننده از پایگاه میراث جهانی نقش‌جهان اصفهان» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 22، صص 23- 1.
تاج زاده نمین، ابوالفضل، ژاله هاشم زاده (1393). «نقش جشنواره های موسیقی محلی در توسعه ی گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 26، صص 52- 25.
تیموتی، دالن جی و جیان پی نیاوپان (1390). میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای درحال‌توسعه. ترجمه اکبرپور فرج و جعفر با پیری، تهران؛ انتشارات مهکامه.
شیرخدایی، میثم و همکاران  (1392). « بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص 129-111.
ضیایی، محمود(1383). «وضعیت نیروی انسانی و آموزش در بخش گردشگری( با تاکید بر استان تهران) » فصلنامه علمی- پژوهشی  مطالعات جهانگردی ، شماره 6، صص 37- 19.
عظیمی، ناصر علی، بلیک، ژانت الیزابت (1382). اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی. فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 1.
کریمی علویجه، محمد رضا، محمدمهدی احمدی  و مهسا نظری (1394). « بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزشهای اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص 42- 21.
نوری نژاد، حامد (1386). حفاظت و بازنده سازی بناها و بافت‌های باارزش روستایی ارتباط میان مکان‌های میراثی و صنعت گردشگری. مجله مسکن و محیط روستا، شماره 131.
 
Ashworth, G. E., & Turnbridge, J. E. (1990). The tourist historic city. London: Belhaven.
Baram, uzi (2008); “Tourism and Archaeology”, Encyclopedia of Archaeology, ed. by Deborah M. Pearsall, Academic Press, New York.
Blake Walter, Marni (2009); Universal ideals, local challenges: Approaches to archaeological heritage management at World Heritage sites, PHD Disertation, department of Archaeology, University of Boston.
Bowitz, Einar and Karin Ibenholt (2009); Economic impacts of cultural heritage e Research and perspectives, Journal of Cultural Heritage 10, pp: 1-8.
Dean, A., Morgan, D., & Tan, T. E. (2002). Service quality and customers’ willingness to pay more for travel services. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11, 95–110.
Dean, A., Morgan, D., & Tan, T. E. (2002). Service quality and customers’ willingness to pay more for travel services. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11, 95–110.
Giraudo, Rachel Faye (2011); Intangible Heritage and Tourism Development at the Tsodilo World Heritage Site, PHD dissertation in Anthropology, University of California, Berkeley.
Han, Sangwoo (2001); Cultural Heritage Management in South Korea, PHD Disertation, University of Minnesota.
ICOMOS (1998); Report on economis of conservation an appraisal of theories, principles and methods, international economic committee.
Nicholas, Lorraine Nadia (2007); Stakeholder perspectives on the pitons management area in St. Lucia: potential for sustainable tourism development, PHD dissertation, Uuniversity of Florida.
Özdemir, Nebi (2009); the Relation between Cultural Economy and Cultural Industries with Cuitural Heritage Management, Millî Folklor, Yil 21, Sayi 84.
Poria Yaniv, Arie Reichel and Avital Biran (2006); Heritage site management motivations and expectations, Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 1, pp. 162–178.
Poria Yaniv, Richard Butler, David Airey(2001); Clarifying Heritage Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 4, pp. 1047–1049
Sheikh Safi al -Din Khanegah and Shrine HRINE Ensemble in Ardabil, Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, Tehran.
UNESCO, World Heritage Convention (2009):  Nomination of Properties for Inclusion on the World Heritage List,
UNWTO (2005) Cultural Tourism and Poverty Alleviation: The Asia-Pacific Perspective.
WHC. UNESCO (2012); world heritage lists, http://whc.unesco.org/en/list, (Accessed 27 February. 2016).
Zebic, Jasmine (2006); an integrated approach towards marketing heritage productes: a case study of the proposed Bedouin Fort in Wadi Rum, Jordan; Master Thesis, World Heritage Studies, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امرالهی بیوکی، ناهید، اکبر، اعظم نظری دهقی (1394). «بررسی اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، پاییز 1394 صص 109-125.
امین بیدختی، علی اکبر، سکینه جعفری، وحید رضا فرهادی (1393). «رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 26، صص 23- 1.
پور فرج، اکبر، ابوالفضل تاج زاده نمین، راحیل علی پوریان زاده (1392). « ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل های پنج ستاره شهر تهران» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 21، صص 106-89.
پور فرج، اکبر، صالحی پور، محمدرضا (1392). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزشیابی گردشگران اروپایی دیدارکننده از پایگاه میراث جهانی نقش‌جهان اصفهان» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 22، صص 23- 1.
تاج زاده نمین، ابوالفضل، ژاله هاشم زاده (1393). «نقش جشنواره های موسیقی محلی در توسعه ی گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 26، صص 52- 25.
تیموتی، دالن جی و جیان پی نیاوپان (1390). میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای درحال‌توسعه. ترجمه اکبرپور فرج و جعفر با پیری، تهران؛ انتشارات مهکامه.
شیرخدایی، میثم و همکاران  (1392). « بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص 129-111.
ضیایی، محمود(1383). «وضعیت نیروی انسانی و آموزش در بخش گردشگری( با تاکید بر استان تهران) » فصلنامه علمی- پژوهشی  مطالعات جهانگردی ، شماره 6، صص 37- 19.
عظیمی، ناصر علی، بلیک، ژانت الیزابت (1382). اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی. فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 1.
کریمی علویجه، محمد رضا، محمدمهدی احمدی  و مهسا نظری (1394). « بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزشهای اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم» فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص 42- 21.
نوری نژاد، حامد (1386). حفاظت و بازنده سازی بناها و بافت‌های باارزش روستایی ارتباط میان مکان‌های میراثی و صنعت گردشگری. مجله مسکن و محیط روستا، شماره 131.
 
Ashworth, G. E., & Turnbridge, J. E. (1990). The tourist historic city. London: Belhaven.
Baram, uzi (2008); “Tourism and Archaeology”, Encyclopedia of Archaeology, ed. by Deborah M. Pearsall, Academic Press, New York.
Blake Walter, Marni (2009); Universal ideals, local challenges: Approaches to archaeological heritage management at World Heritage sites, PHD Disertation, department of Archaeology, University of Boston.
Bowitz, Einar and Karin Ibenholt (2009); Economic impacts of cultural heritage e Research and perspectives, Journal of Cultural Heritage 10, pp: 1-8.
Dean, A., Morgan, D., & Tan, T. E. (2002). Service quality and customers’ willingness to pay more for travel services. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11, 95–110.
Dean, A., Morgan, D., & Tan, T. E. (2002). Service quality and customers’ willingness to pay more for travel services. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11, 95–110.
Giraudo, Rachel Faye (2011); Intangible Heritage and Tourism Development at the Tsodilo World Heritage Site, PHD dissertation in Anthropology, University of California, Berkeley.
Han, Sangwoo (2001); Cultural Heritage Management in South Korea, PHD Disertation, University of Minnesota.
ICOMOS (1998); Report on economis of conservation an appraisal of theories, principles and methods, international economic committee.
Nicholas, Lorraine Nadia (2007); Stakeholder perspectives on the pitons management area in St. Lucia: potential for sustainable tourism development, PHD dissertation, Uuniversity of Florida.
Özdemir, Nebi (2009); the Relation between Cultural Economy and Cultural Industries with Cuitural Heritage Management, Millî Folklor, Yil 21, Sayi 84.
Poria Yaniv, Arie Reichel and Avital Biran (2006); Heritage site management motivations and expectations, Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 1, pp. 162–178.
Poria Yaniv, Richard Butler, David Airey(2001); Clarifying Heritage Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 4, pp. 1047–1049
Sheikh Safi al -Din Khanegah and Shrine HRINE Ensemble in Ardabil, Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, Tehran.
UNESCO, World Heritage Convention (2009):  Nomination of Properties for Inclusion on the World Heritage List,
UNWTO (2005) Cultural Tourism and Poverty Alleviation: The Asia-Pacific Perspective.
WHC. UNESCO (2012); world heritage lists, http://whc.unesco.org/en/list, (Accessed 27 February. 2016).
Zebic, Jasmine (2006); an integrated approach towards marketing heritage productes: a case study of the proposed Bedouin Fort in Wadi Rum, Jordan; Master Thesis, World Heritage Studies, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.