دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد موسوی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 117-142

چکیده
  امروزه، بسیاری از سازمان ها از جمله دفاتر خدمات گردشگری بر بسیاری از سیستم ها به منظور راه اندازی وبقا کسب و کار خود در این محیط پیچیده ی رقابتی متکی هستند. هوش تجاری به عنوان سیستمی مطرحاست که به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها محسوب می شود. هوش تجاری،با استفاده از یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات سازمان امکان کنترل ...  بیشتر