دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل موثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم

محمد رضا رشیدی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمد تقی میرترابی

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 93-115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه مقصدهای توسعه گردشگری نجوم صورتگرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجهکنترل، میدانی و از لحاظ نحوة جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماریتحقیق منجمان آماتور، فعالان و متخصصان گردشگری خصوصا در تورهای رصدی بوده که از ...  بیشتر

الگوی مدیریت اثر بخش گردشگری ، مورد مطالعه: مقصد مذهبی مشهد

حمید ضرغام بروجنی؛ معصومه توحید لو

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 24-52

https://doi.org/10.22054/tms.2012.5090

چکیده
  شهر مشهد به جهت وجود بارگاه حضرت امام رضا ع ، امام هشتم شیعیان، یکی از مقصدهای عمده مذهبی ایران است و هر ساله، در ایام تعطیلات شاهد حضور  گسترده زوار و گردشگران مذهبی است. با وجود این، بدسامانی و ناکارآمدی های مدیریتی تسهیلات و خدمات گردشگری موجب زیان های بسیار به گردشگری این شهر شده است. از آنجا که مدیریت درست مقصدهای گردشگری و نظم ...  بیشتر