دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه‌های سبز

لیلا وثوقی؛ نرگس شمسی ماربینی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 87-67

چکیده
  گردشگری یکی از فعالیتهای روبه رشد در سراسر جهان است و در عین حال یکی از تهدیدهای اصلی برای محیط ‌ (محیط طبیعی و فرهنگی) به شمار می‌رود. به دنبال توجهات جهانی به مقوله محیط زیست در دهه‌های گذشته و ارزش یافتن پارادایم گردشگری پایدار و پدید آمدن مفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگری سبز یا مسئولانه، به عنوان مکانیسم‌های کنترل پیامدهای منفی ...  بیشتر