دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی توجه مصرف‌کننده به قیمت در تبلیغات آژانس مسافرتی با استفاده از الگوهای ردیابی چشم

محسن نظری؛ روزا هندیجانی؛ زینب محمدی؛ سعیده اسماعیلی

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22054/tms.2021.60251.2532

چکیده
  این پژوهش به منظور ارائه بینشی جدید در مورد چگونگی درک و توجه مصرف‌کنندگان به قیمت‌ها و مسائل قیمت‌گذاری گردشگران انجام گرفته است. از الگوهای ردیابی چشم برای توضیح چگونگی فرآیندهای مغزی افراد هنگام مواجه با محرک‌های بصری در تبلیغات بسته‌های گردشگری آژانس‌های مسافرتی استفاده خواهد شد. پژوهش با هدف بررسی تأثیر قالب‌ بندی‌های ...  بیشتر