دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی؛ نسیم فرودستان

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 131-154

چکیده
  ایران از جمله کشورهایی است که تا کنون از ظرفیت های بالقوه خود در زمینه گردشگری به نحو مطلوبی استفاده نکرده است. یکی از ارکان توسعه جهانگردی، تقاضای آن می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران است. به این منظور تعداد گردشگر ورودی به ایران به عنوان متغیر وابسته تقاضای گردشگری بین المللی استفاده ...  بیشتر