دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در نواحی برگزاری جشنواره های مذهبی، مطالعه موردی: روستای شاه شهیدان رودبار، مراسم علَم واچینی

بهروز محمدی یگانه؛ محسن احدنژاد روشنی؛ مانیا ابراهیم زاده؛ مهدی چراغی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 51-69

چکیده
  مراسم علَم واچینی از رسم های آئینی - بومی با قدمت طولانی در روستای شاه شهیدان استان گیلان است. با وجود استقبال مردم از این مراسم، زیرساخت ها و امکانات موجود پاسخگوی نیاز گردشگران ورودی به این مراسم نمی باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جذب گردشگر به روستای شاه شهیدان برای شرکت در مراسم علَم واچینی می باشد. پژوهش حاضر از نوع ...  بیشتر