نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم، دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکترای برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

مراسم علَم واچینی از رسم های آئینی - بومی با قدمت طولانی در روستای شاه شهیدان استان گیلان است. با وجود استقبال مردم از این مراسم، زیرساخت ها و امکانات موجود پاسخگوی نیاز گردشگران ورودی به این مراسم نمی باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جذب گردشگر به روستای شاه شهیدان برای شرکت در مراسم علَم واچینی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. کلیه خانوار های روستایی و افراد شرکت کننده در مراسم علَم واچینی جامعه آماری تحقیق را شامل می شوند و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 322 نفر محاسبه شده است. اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و پرسشنامه گردآوری شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد عوامل اقتصادی مهمترین عامل جهت گسترش گردشگری در روستای شاه شهیدان می باشد. پیشنهاد می گردد با مشارکت و سرمایه گذاری نهاد های دولتی و خصوصی و تدوین قوانین و مقررات حمایتی، در جهت توزیع امکانات، خدمات و زیرساخت های مرتبط با گردشگری اقدام شود تا با اشتغالزایی و افزایش درآمد حاصل از گردشگری، بقای این مراسم بعنوان میراث فرهنگی استان تضمین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on tourism development in religious festival sites, the case of Alamvachini ceremony in Shaheshahidan, Rudbar

نویسندگان [English]

  • behrouz mohammadi Yeganeh 1
  • Mohsen Ahadnejad Reveshti 1
  • Mania Ebrahimzadeh 2
  • Mahdi Cheraghi 3

چکیده [English]

Alamvachini ceremony is one of  the ancient ritual and local ceremonies in Shaheshahidan village in Guilan province. Despite the reception given  for this ceremony from people, infrastructure and facilities are not enough for tourists who visit this event. The purpose of this study is to identify the effective factors on attracting tourists to Shaheshahidan village  and take part in Alamvachini ceremony. This is an applied research and the method is descriptive – analytic. The study population includes all participants in the event and the sample size is calculated 322 participants using Cochran’s formula. The information has gathered usig library studies, field observation and distribution of questionnaires. For data analysis, method of factor analysis have been used. The results show that economic factors are the most important factors for the development of tourism in Shaheshahidan village. It is proposed that government and private institutes proceed to invest and cooperate to create jobs and increase tourism income that ensure the survival of the event as a cultural heritage of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Tourism
  • Ritual ceremonies
  • factor analysis
  • Guilan province
آتش پنجه، بایندر. (1386). بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری. ماهنامه ایرانا. شماره 14، ص 9.
آشتیانی، محمدرضا و آشتیانی، محسن. (1390). گنجینهآداباسلامی. قم: مؤسسه نشر زهیر.
الوانی، سید مهدی و پیروزبخت، معصومه. (1385). فرایند مدیریت جهانگردی. (چاپ اول). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 156.
امیری نظری، مهدی. (1390). روستای شاه شهیدان خورگام. ] 28 شهریور1390، ساعت 4:48 [.  [http://www.deilamestan.com/news_loader/news.aspx?index=517].
امین بیدختی، علی اکبر و شریفی، نوید. (1391). بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری . شماره 17، ص 121.
بهزادفر، مصطفی و زمانیان، روزبه. (1387). برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی: شهرستان نیشابور. تهران: نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران. جلد 19، شماره 6، ص 103-89 .
بیرانوند، اسماعیل. (1387). تحلیل فضایی جاذبه های اکوتوریسم شهرستان خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، ص 37 و 38.
پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی. (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت، ص 15.
تولایی، سیمین. (1386). مروری بر صنعت گردشگری. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم، ص 15.
حسینی، علی و پوراحمد، احمد و اروجی، حسن و علیزاده، محمد. (1392). اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی. شماره 3، ص 17-1.
حقیقی کفاش، مهدی و باقری، حامد. (1391). کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره ی شهر شیراز. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 20، ص 1.
خوشتراش، علی. (1390). علَم واچینی در شاه شهیدان دیلمان. روزنامه شرق. شماره 1319، ص 13.
دورانت، ویلیام جیمز (1370). تاریخ تمدن. ترجمه احمد آرام و  علی پاشایی. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی. جلد اول و دوم، چاپ سوم، ص 205.
رضوانی، علی اصغر. (1386). سیاست گذاری و توسعه گردشگری. ماهنامه ایرانا. شماره 13، ص 8.
شجاعی، منوچهر و نوری، نورالدین. (1386). بررسی سیاست های دولت در صنعت گردشگری و ارایه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور. تهران: نشریه دانش مدیریت. شماره 78، ص 90-63.
شریعتی، سید صدرالدین و پور فرج، اکبر و حیدری، محمد. (1391). نقش تمدن اسلامی در توسعۀ گردشگریِ مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم). تهران: فصلنامه علمی– پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری. سال هفتم، شماره 18، ص 23-1.
ضرغام بروجنی، حمید. (1389). برنامه ریزی توسعه جهانگردی. تهران: انتشارات مهکامه، چاپ اول، ص 188.
فلاحی، احمد و حسنی، احسان و کروبی، مهدی. (1392). بررسی جاذبه های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، مجله مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 17. ص 174-159.
فنی، زهره و برغمدی، مجتبی و اسکندرپور، مجید و سلیمانی، منصور. (1391). سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 20، ص 31.
کاظمی، مهدی.(1385). مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ص 7.
کرمی دهکردی، مهدی و کلانتری، خلیل و باباجانی، آرزو. (1391). شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری).فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال اول، شماره 4، ص 59-74.
کروبی، مهدی. (1384). بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه در توسعه گردشگری ایران). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 10، ص 53.
کریستین سن، آرتور. (1369). ایراندرزمانساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: انتشارات دنیای کتاب، ص 232.
لطیفی، سمیه و نادری مهدیی، کریم و زلیخایی سیار، لیلا. (1392). موانع موثر بر توسعه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی همدان (با تاکید بر روستاهای هدف گردشگری). فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای. سال سوم، شماره 9، ص 77-87.
مظلومی، نادر و جلالی، حسین. (1391). شبکه های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 18، ص 25.
منشی زاده، رحمت الله. (1380). اندر مقوله گردشگری. تهران: نشر منشی، چاپ اول، ص 139.
منصوری موید، فرشته و سلیمانی، سمیرا. (1391). ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 18، ص 93.
مؤمنی، مصطفی و صرافی، مظفر و قاسمی خوزانی، محمد. (1387). ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلانشهر مشهد. زاهدان: مجله جغرافیا و توسعه، شماره 11، ص 14.
Ajit, kiran shinde. (2004). Quest for good governance, contribution and potential of religious institutions as stakeholdersh. p.2.
Bell, S. and S. Morse. (1999). Sustainability indicators: measuring the immeasurable? Earthscan, London.
Dale, V. H. and Beyeler, S.C. (2001). Challenges in the development and use of ecological indicators, In: Zhen, L, ROUTRAY, J. K. (Eds), Operational Indicators for Measuring Agricultural Sustainability in Developing Countries, Environmental Management, 32(1): 34–46.
Felsenstein, D. & Fleischer, A. (2003). Local festivals and tourism promotion: The role of public assistance and visitor expenditure, Journal of Travel Research, 41(4), 385–392.
Formica, S., & Uysal, M. (1996). A market segmentation of festival visitors: Umbria jazz festival in Italy, Festival Management and Event Tourism. 3(1), 175–182.
Getz, D. (1993). Festivals and special events. In M. A. Khan, M. D. Olsen, & T. Var (Eds.), Encyclopedia of hospitality and tourism, 789–810.
Gursoy, D., Kim, K., & Uysal, M. (2004). Perceived impacts of festivals and special events by organizers: An extension and validation, Tourism Management, 25(2), 171–181.   
ICEP. (1997). Religious Tourism. Tourism Sources Markets, No. 12, 30-33.
McKercher, B., Mei, W.S., Tse, T., 2006. Are short duration cultural festivals tourist attractions? Journal of Sustainable Tourism 14 (1), 55–66.
Nolan, M.L & Nolan,s (1989). Christian Pilgrimage in Modern Western Europe Chapel Hill, the university of North Carolina press. P.11
Nolan, M.L & Nolan,s (1992). Religious sites as tourism attractions in Europe. Annals of Tourism Research, Vol. 19(1), 68-78.
 Oderinde, Olatundun Abosede. (2011). The role of religious festivals among the Yoruba and its social relevance. Lumina, Vol. 22, No.2, p 8.
Olabimtan, A. (1984). A Critical Study of Yoruba Written Poetry 1848-1948. Doctoral Thesis, University of ibadan.
Santos, Maria da Graca Mouga pocas(2004). Fatina: ReligiousTourism in a Sanctuary– City, p.8.
Shannon,W., R.,Culverhouse, and J.,Duncan. (2003). Analyzing microarray data usingcluster analysis, Ashley Publications Ltd. P. 5.
Turner, V. (1982). From ritual to theater: The human seriousness ofplay. New York: PAJ Publications.