دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان

مهدی حقیقی کفاش؛ داود صادقی؛ احد قاسمی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 27-50

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان است.برای این منظور با استفاده از مدل هافمن اشلوسا ) ۱۰۰۲ (، مراحل تشکیل ائتلاف بررسی و عوامل مؤثر بر هر کدام از این مراحلشناسایی شده و پس از آن میزان تأثیر این عوامل بر شاخص موفقیت ائتلاف استراتژیک، میزان رضایت طرفین مشارکت، براساسمعیارهای ...  بیشتر