رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان است.
برای این منظور با استفاده از مدل هافمن اشلوسا ) ۱۰۰۲ (، مراحل تشکیل ائتلاف بررسی و عوامل مؤثر بر هر کدام از این مراحل
شناسایی شده و پس از آن میزان تأثیر این عوامل بر شاخص موفقیت ائتلاف استراتژیک، میزان رضایت طرفین مشارکت، براساس
معیارهای موفقیت مالی، موفقیت در بازار، بهبود وضعیت رقابتی و ماندگاری ائتلاف ارزیابی گردید. در این تحقیق از دیدگاه
سیزده نفر از خبرگان صنعت هواپیمایی و روش تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( استفاده شد. در این پژوهش از داده ها و اطلاعات
اولیه و ثانویه استفاده گردید. براساس داده های اولیه گردآوری شده از طریق مصاحبه ها و مشاهدات و داده های ثانویه حاصل از
مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه مرحله اول تدوین گردید، نتایج حاصل از پرسشنامه اول امکان شناسایی عواملی که از نظر خبرگان
بیشترین تأثیر را بر موفقیت ائتلاف شرکت های هواپیمایی داشتند، فراهم آورد. در مرحله بعد براساس معیارهای بدست آمده از
مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجام شده در این زمینه، به رتبه بندی عوامل مذکور براساس میزان تأثیر آن ها بر موفقت ائتلاف از
طریق پرسشنامه دوم با روش نحلیل سلسله مراتبی اقدام گردید. مدل به دست آمده به تأثیر تناسب استراتژی شراکت با استراتژی
کلان سازمان، حمایت مستمر مدیریت ارشد، وجود توانمندی های مکمل در طرفین، وجود رابطه مبتنی بر اعتماد میان طرفین و
توافق دو سازمان در اهداف و ارزش ها در موفقیت یا شکست ائتلاف های استراتژیک اشاره دارد. یافته های تحقیق نشان داد که از
میان عوامل و مراحل منتخب، عامل تناسب استراتژی ائتلاف با استراتژی کلان سازمان و مرحله انتخاب شریک بیشترین تأثیر را بر
شاخص موفقیت ائتلاف استراتژیک دارد. همچنین مشخص شد که معیار موفقیت بازار، مناسب ترین معیار برای ارزیابی موفقیت
ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of the Factors Affecting Airlines’ Strategic Alliance Success Using experts’ views

نویسندگان [English]

  • Mehdi Haghighi Kafash 1
  • Davood Sadeghi 2
  • Ahad Ghassemi 3
چکیده [English]

This research is conducted with the aim of ranking the factors affecting the success of airlines’ strategic alliance, using experts’ points of view. For this purpose, based on the Hoffmann and Schlosser’s (2001) model for "Success Factors of Strategic Alliances", stages of the alliance evolution and its success factors were determined. Afterwards, the effect of these factors on the index of strategic alliance success and partners' satisfaction, were evaluated using the following criteria: financial success, market success, competitive condition improvement, and sustainability of the alliance. In this regard, points of view of 13 airline experts were sought. The initial questionnaire was formed out of the primary data taken from the interviews and observations, as well as the secondary data from library studies, which provided the tool for assessing the factors with most impact on the success of the airlines’ strategic alliances. Applying AHP, and with the help of the second questionnaire, the mentioned factors were ranked based on their impact on the alliance’s success. The resulted model indicated that the elements of alliance strategy symmetry with organization strategy, top management support, complementary competencies, trust-based mutual relationship, and agreement of fundamental values and objectives, all had an impact on the strategic alliance success or failure. Findings also revealed that the two factors of alliance strategy symmetry with organizational strategy, and the partner selection stage, had the most impact on the success of airlines strategic alliance. It has also been cleared that the market success was the confident criterion for evaluation of airlines alliance success.

-     آذر، عادل و عزیز الله معماریانی (1374)، "AHP، تکنیکی نوین در تصمیم گیری گروهی"، مجله دانش مدیریت، شماره های 27 و 28: 22-32.
-         آذر، عادل و علی رجب زاده (1381)، "تصمیم گیری کاربردی (رویکرد M.A.D.M)"، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه دانش.
-     کاظمی نیا، آزاده (1387)، "تعیین عوامل کلیدی موفقیت در شراکت های استراتژیک بین المللی"، تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
 
-          Barla, P. and C. Constantatos (2005), ‘On the Choice between Strategic Alliance and Merger in the Airline Sector: The Role of Strategic Effects’, Département d’économique and GREEN, Université Laval, Québec, Canada.
-          Bissessur, A. & F. Alamdari (1998), ‘Factors affecting the operational success of strategic airline alliances’, Transportation 25: 331–355.
-          Carpenter, G. S. & A. T.  Coughlan (1999), ‘Alliances in Distribution Channels with Opportunism: Bargaining, Renegotiation, and Advances. Evanston’, IL: Kellogg School of Management, Northwestern University, Working Paper.
-          Chathoth, P. K. & M. D. Olsen (2003), ‘Strategic alliance: A hospitality Industry Perspective’, Hospitality Management (22), 419-434.
-          Coase, R. H. (1937), ‘The nature of the firm’, Economica, 4 (new series): 385–405.
-          Das, T. K. & B. S. Teng (2000), ‘A Resource-Based Theory of Strategic Alliance’, Journal of management, Vol. 26, No. 1, 31-61.
-          Das, T. K. & B. S. Teng (2000), ‘Instability of strategic alliances: an internal tensions perspective’, Organization Science 11 (1), 77–101.
-          Gallacher, J. (1999), ‘Circling the globe’, Airline Business (July), 34–37.
-          Gellman Research Associates, Incorporated (1994), ‘A Study of International Airline Code Sharing. Prepared for: Office of Aviation and International Economics’, Office of the Secretary of Transportation, U. S. Department of Transportation.
-          Geringer, J.M. & L. Hebert (1991), ‘Measuring performance of international joint ventures’, Journal of International Business Studies 22 (2), 249–263.
-          Hoffmann, W. H. & R. Schlosser (2001), ‘Strategic Alliance in Small and Medium-Sized Enterprises: An Empirical Survey’, Long Range Planning, No, 34. 357-381.
-          Irland, R. D., M. A. Hitt & D. Vaidyanath (2002), ‘Alliance Management as a Source of Competitive Advantage’, Journal of Management, Vol. 28, No. 3, 413-446.
-          Killing, J.P. (1983), ‘Strategies for Joint Venture Success’, New York: Praeger.
-          Likhi, D. & Sushi (2005), ‘The importance of situation actors and process in management of strategic alliances: Caselet-based stdudy’, Global Business Review, No. 6, 29-40.
-          Lin, W. B. (2007), ‘Factors affecting the correlation between interactive mechanism of strategic alliance and technological knowledge transfer performance’, Journal of Technology Management, No. 17, 139-155.
-          Mehta, R. & et al. (2006), ‘Strategic Alliance International distribution Channels’, Journal of Business Research, No. 59, 1094-1104.
-          Panshiri, J. (2007), ‘The effects of characteristics of partners on strategic alliance performance in the SME dominated travel sectors’, Tourism Management, No. 23, 246-261.
-          Sherer, S. (2003), ‘Critical Success Factors for Manufacturing Networks as Perceived by Network Coordinators’, Journal of Small Business Management, 41(4), 325-345. 
-          Siriwohern, T. (1997), ‘The Relationship between Selected Strategic Alliance Factors and The Success of U.S. and Thai Strategic Alliances’, College of business Administration,  United States International University.
-          Sivadas, E. & F. Dwyer (2000), ‘ An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance-Based Processes’,  The Journal of Marketing, Vol. 64, No. 1, 31-49
-          Sullivan, U. Y. & A. T. Coughlan (2004), ‘Alliance Structure and Success in the Global Airline Industry: An Empirical Investigation’, http://www.business.uiuc.edu/Working_Papers/papers/04−0113.pdf
-          United States General Accounting Office (1995), ‘International Aviation: Airline Alliances Produce Benefits, but Effect on Competition is Uncertain’, Report to Congressional Requesters, Document No. GAO/RCED-95-99, April.
-          Urriolagoitia, L. (2007), ‘Sponsorship relationships as alliances: A life cycle model approach’, Business Horizons, No. 50, 157-166.
-          Varadarajan, P. R., & M. H. Cunningham (1995), ‘Strategic alliances: A synthesis of conceptualfoundations’, Journal of the Academy of Marketing Science, 23(4), 282-296.
-          Williamson, O. E. (1975). ‘Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications’. New York: Free Press.
-          Williamson, O. E. (1985), ‘The Economic Institutions of Capitalism’, New York: Free Press, A Division of Macmillan Inc.