دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر

سعید راسخی؛ ثریا محمدی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 63-81

https://doi.org/10.22054/tms.2017.6434.1148

چکیده
  گردشگری بین المللی طی دو دهه‎ی گذشته به سرعت توسعه ‎یافته و از نظر اقتصادی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. در این چارچوب، تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری، درکشورهای منتخب حوزه دریای خزر[1] پرداخته است. برای این منظور از روش داده‎های تابلویی[2] طی دوره‎ی زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این ...  بیشتر