دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
پتانسیل‌سنجی قابلیت‌های ژئوسایت‌های توده کوهستانی شاهو با بکارگیری مدل GAM

شیرین محمدخان؛ عبدالکریم ویسی؛ سمانه ریاهی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 83-110

https://doi.org/10.22054/tms.2017.13428.1380

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از مدل ارزیابی فیزیکی ژئوسایت­ها (GAM) که پتانسیل ایجاد برنامه­ریزی پایدار و مدیریت میراث­های طبیعی و تبدیل آن­ها به مقاصد گردشگری را مدنظر قرار می­دهد، ژئوسایت­های توده کوهستانی شاهو مورد ارزیابی قرار گرفت. این مدل بر پایه مدل­های ارزیابی که قبلا ارائه شده و از طریق دو گروه ارزش­های اصلی و ارزش­های ...  بیشتر