دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت در گردشگری زمستانی مورد مطالعه: دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر

لیلا وثوقی؛ فضیله دادور خانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ محمد تقی رهنمایی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5082

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایت گردشگران زمستانی با تاکید بر ویژگی های مقاصد اسکی است. از الزامات موفقیت در گردشگری رضایت گردشگر، یکی از ارکان اصلی نظام گردشگری، است. توسعه گردشگری بدون آگاهی از چگونگی رضایت گردشگران و عوامل موثر بر آن ممکن نیست. این مقوله اگر چه در همه انواع و گونه های متنوع گردشگری از عوامل کلی تبعیت ...  بیشتر