دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی ظرفیت برد درتعیین کاربریهای مجموعه های گردشگری

پژمان رضایی؛ نسرین قهرمانی

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 85-102

چکیده
  برنامه ریزی برای جذب گردشگر و ارائه خدمات مناسب به آنها از یکسو وبرنامه ریزی برای حفظ محیط زیست پیرامون این منابع از سوی دیگر از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است. با توجه به این موضوع، مجموعه سیرچ به مساحت 10 هکتارجهت ایجاد کاربریهای مورد نیاز گردشگران منطقه سیرچ انتخاب شد. این مطالعه از نوعتحقیقات کاربردی است. ظرفیت برد فیزیکی مجموعه ...  بیشتر