دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر هویت یابی و عجین شدگی کارکنان هتل ها؛ نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی

مهدی یزدان شناس

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 11-39

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12790

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی و عجین شدگی کارکنان هتل‌ها است که در این رابطه نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی درنظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کاربردی است که کارکنان هتل‌های پنج ستاره تهران جامعه آماری آن را تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری ...  بیشتر

تاثیر رهبری توانمندساز بر بهبود عملکرد خدمات هتل ها؛ نقش میانجی قراردادهای روان شناختی و تبادل دانش

مهدی یزدان شناس؛ محمدرضا ادیب پور

دوره 12، شماره 40 ، دی 1396، ، صفحه 83-114

https://doi.org/10.22054/tms.2018.14428.1404

چکیده
  تحقیق حاضر به روشی توصیفی- پیمایشی و با هدف مطالعه نحوه بهبود عملکرد هتل­ها سعی دارد نقش رهبری توانمندساز، تحقق قراردادهای روان­شناختی و رفتار تبادل دانش بین کارکنان و روابط مختلف بین این متغیرها را در عملکرد خدمات کارکنان هتل­ها بررسی نماید. کارکنان هتل­های پنج ستاره تهران جامعه آماری تحقیق را تشکیل می­دهند که نمونه­ای ...  بیشتر