دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش جشنواره های موسیقی محلی در توسعه گردشگری از دید گاه گردشگران بالقوه

ابولفضل تاج زاده نمین؛ ژاله هاشم زاده

دوره 9، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 31-58

چکیده
  چکیدهگردشگری مبتنی بر موسیقی تلفیقی از دو تفریح جذاب است که در سراسر دنیا طرفداران بسیاری دارد.امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته پیوند عمیقی بین گردشگری و موسیقی ایجاد کردهاند. ایران نیز با دارابودن تنوع قومیتی، مستعد توسعهی جشنوارههای موسیقی محلی میباشد، از آن جمله میتوان به موسیقیمحلی جذاب منطقهی آذربایجان(عاشیقلر) اشاره کردکه ...  بیشتر