دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری

میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محبوبه شاهی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 111-129

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد از طریق متغیرهای میانجی کیفیت ادراک‌شده، تصویر برند، ارزش ادراک‌شده و رضایتمندی می‌پردازد. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش گردشگران وارد شده به شهر بابلسر در شهریور 1394 است. حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه‌گیری برای جامعه نامعلوم ...  بیشتر