دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در ایران

ناصر امینیان؛ میرعلی سید نقوی

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 27-102

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9018

چکیده
  امروزه، باتوجه به اهمیّت حضور و مشارکت کلّیه دست اندرکاران  در اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری، بهره گیری از یک الگوی  مدیریتی مطلوب  و یکپارچه می‌تواند  ما را درتدوین سیاست‌ها  هماهنگ  با برنامه‌های توسعه، شرایط را  برای حضور و بهره گیری از تمامی سرمایه‌های اجتماعی و مادی دست اندرکاران  این صنعت، با تقویت بسترهای ...  بیشتر