نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه، باتوجه به اهمیّت حضور و مشارکت کلّیه دست اندرکاران  در اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری، بهره گیری از یک الگوی  مدیریتی مطلوب  و یکپارچه می‌تواند  ما را درتدوین سیاست‌ها  هماهنگ  با برنامه‌های توسعه، شرایط را  برای حضور و بهره گیری از تمامی سرمایه‌های اجتماعی و مادی دست اندرکاران  این صنعت، با تقویت بسترهای مشارکتی بخش خصوصی  بازارگردشگری  فراهم سازد.
بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص‌ها و طراحی  الگوی حکمروایی مطلوب در صنعت گردشگری ایران می‌باشد. این پژوهش  بصورت کاربردی- توسعه ای کیفی و براساس نظریه روش داده بنیاد انجام شده  و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاهی رشته مدیریت گردشگری، مدیران سازمان، نمایندگان مجلس  و فعالان صنعت گردشگری  بوده اند. نمونه آماری شامل 26 نفر از این افراد است که با ترکیبی از روش نمونه گیری هدف مند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده اند. مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با سئوالات ازپیش تعیین شده، با مقایسه داده‌ها در کدگذاری باز، محوری و انتخابی تا مرحله اشباع نظری و تفکیک مقولات فرعی و اصلی انجام گرفته است. و از برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین(1998) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده، 3 شاخص، مدیریت یکپارچه، امنیت و نگرش به بازارهدف، را به‌عنوان شاخص‌های ظهوریافته از پژوهش درقالب الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری است. این الگوی، راهبردی نوین در اصلاح شیوه‌های مدیریت موجوداست، و پیامد آن توسعه  و اشتغال پایداردرصنعت گردشگری است. در پایان تحقیق با پیشنهادهایی به جهت ارتقاء سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت گردشگری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری‌های سازمان، همگام  با مشارکت تمامی بخشهای دولتی، خصوصی و انجمن‌ها در ایران است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting Pattern of Good Governance of Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Naser Aminian 1
  • Mir Ali Seyed Naghavi 2

1 Ph.D. in Tourism Management, Faculty of Tourism, University of Science & Culture, Tehran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran

چکیده [English]

Considering the importance of the presence and participation of all stakeholders in the implementation of tourism development programs, the use of an optimal and integrated management model can allow us to integrate policies in line with development plans, utilize the conditions for the presence of all social, and material capital of the practitioner of this industry with strengthening the participatory platforms of the private sector.
Therefore, the purpose of this research is to identify the indicators and design a desirable governance model in the tourism industry of Iran. This is a qualitative, applied-development research based on the grounded theory. The statistical population includes university professors of tourism management, organization managers, parliamentarians, and tourism industry activists. The statistical sample consists of 26 people who have been selected using judgmental and snowball sampling. Semi-structured deep interviews with preset questions have been done by comparing data in open, axial, and selective coding to the theoretical saturation stage and separation of main and sub-categories. For data analysis, Strauss and Corbin’s grounded theory (1998) have been used.
The results show three indicators of integrated management, security and attitudes toward the target market are emerging indicators from the desired pattern of tourism good governance research. This template is a new strategy in modifying existing management practices, and the consequence of this is sustainable development and employment in the tourism industry. In the end, there are suggestions for the promotion of the Cultural Heritage and Tourism Organization to the Ministry of Tourism, integrated management of the organization's policies along with the participation of all sectors of the government, private affairs and associations in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance of Tourism
  • Indicators of Good Governance of Tourism
  • Grounded Theory
ابوالحسنی، الهه (1391). حکمرانی مردم سالارانه. فصلنامه سیاست. شماره42، صص19-1
اسماعیل زاده، حسن ومظفرصرافی (1385). جایگاه حکمروایی خوب برنامه ریزی شهری در طرح متروی تهران. فصلنامه علمی وپژوهشی علوم انسانی مدرس(ویژه نامه جغرافیا). شماره 48، صص28-1
الوانی، سیدمهدی (1394).  مدیریت عمومی(چاپ اول)، تهران: نشرنی.
الوانی، سیدمهدی وعلیزاده ثانی، محسن (1386). تحلیلی برکیفیت حکمرانی خوب در ایران. مطالعات مدیریت.  شماره53.
امینیان، ناصر(1396).  ارائه الگوی حکمروایی مطلوب درسیاست گذاری کلان گردشگری ایران. (رساله دکترا) دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
بازرگان، عباس؛ حجازی، یوسف؛ اسحاقی، فاخته(1386). فرآیندارزیابی درونی درگروه‌های آموزشی دانشگاهی(راهنمای عملی)، تهران: نشرروان.
برک پور، ناصر(1381). گذرازحکومت شهری به حاکمیت شهری. (رساله دکترا) رشته شهرسازی دانشگاه تهران، ایران.
پدرام، سعید و محمّدرضارحمانی زاده  (1381).  شفاف سازی و پاسخگوئی درنهادهای رسمی . فصلنامه مجلس و پژوهش. شماره9، ص 36.
پورجابری، محمدمرتضی (1393). تحلیل نقش گردشگری برکیفیت زندگی شهروندان باتاکید برشاخص‌های ذهنی موردمطالعه:شهرفشم. گردشگری شهری.شماره 1، صص 45 -35
پیله وری، نازنین (1394). ارائه الگویی جهت ارزیابی حکمرانی خوب شهری. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. سال پنجم، شماره4، صص 48-27
تقی زاده ،الهام:  بالیده .امین الله:باقری،کیوان (1392).  بررسی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر استهبان).  اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار. انجمن محیط زیست کومش .
تیموری، راضیه؛کرمی، فریبا؛ تیموری، زینب؛ صفدری، امین (1393). عوامل موثربرگردشگری مکان‌های تاریخی شهری نمونه موردی: بازارتاریخی کلانشهرتبریز. گردشگری شهری.سال اول، شماره 1، صص104-89
دانایی فر، حسن (1384) . تئوری پردازی با استفاده از رویکرداستقرایی،استراتژی مفهوم سازی تئوری داده بنیاد، دانشوررفتار، شماره 11.
دلشاد، علی؛ ابوهاشم آبادی، صاحبی، فرزانه؛ قاسمیان، ایمان (1396). الویت بندی وضعیت روابط شاخص‌های سنجش پایداری توسعه گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره 39، صص94-73
رضائی، تیمور(1394). اولویت بندی و ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی:شهرهای ساحل منتخب استان مازندران)، دانشگاه مازندران، ایران.
زارعی، عظیم و همکاران (1387). بررسی بکارگیری روش تحقیق مبتنی برتئوری مفهوم سازی بنیادی درحوزه مطالعات کارآفرینی، مجله کاروجامعه،شماره98و99.
ساسان پور، علی وآزادبخت، محمد (1393). روش آینده پژوهی درحکمروایی خوب شهری،ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکیدبرمولفه‌های شهراسلامی.
شاکری، حمید (1393). تبیین مفهوم حکمرانی خوب شهری:شاخص‌ها،مدل‌ها وآن، کنفرانس ملی معماری و منظرشهری پایدار، موسسه بین المللی مطالعات مهماری وشهرسازی مهراز شهر.
شاه آبادی، ابوالفضل و مهری تلیایی، فریبا (1395). تاثیرنهادحکمرانی کشورمیزبان بردرآمدگردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب. برنامه ریزی وتوسعه گردشگری،سال پنجم، شماره 16، صص30-8
شریف زاده، فتاح؛ قلی پور، رحمت اله (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت. فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره4.
شریفیان ثانی، مریم (1380). مشارکت شهروندی،حکمروایی شهری ومدیریت شهر. مدیریت شهری، شماره8، صص48-43
شهرام فر، شیوا؛ زندحسامی؛ حسام (1395).  شناسایی ابعادموثربرآینده نگاری برنامه ریزی شهری با رویکرداقتصادی(مطالعه موردی: توسعه پایدارشهرقزوین). اقتصاد و مدیریت شهری، سال چهارم، شماره3، صص73-63.
صفری، سعید؛ بیگی نیا، عبدالرضا؛ سمیع زاده، مهدی؛ ذاکری فر، سیدجمال (1395). طراحی وساماندهی مولفه‌های اندازه گیری عملکردمدیریت شهری با تاکیدبرحکمرانی خوب و ارزیابی متوازن. اقتصاد ومدیریت شهری،سال 4، شماره16، صص 125-107.
 صلواتی، عادل؛ رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ رحمانی نوروزآباد، سامان (1392). اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 21، صص143-107
فدایی، علی اصغر؛ شاکری، حمید (1393). راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی، مقاله‌های همایش‌های ایران. کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، موسسه بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی مهراز شهر .
قلی پور، رحمت اله (1387).  حکمرانی خوب ونقش دولت.  فرهنگ مدیریت،سال اوّل، شماره4.
طیبی، سیدکمیل؛ بابکی، روح اله  وجباری، امیر (1386). بررسی رابطه توسعه گردشگرس ورشد اقتصادی درایران. علوم انسانی و اجتماعی،سال7، شماره 26، صص110-83.
کارگرسامانی، امیر (1393). طراحی مدل رقابت پذیری شهری با تکیه بر شاخصهای حکمرانی خوب شهری در بستر فرآیند جهانی شدن. (رساله دکترا) دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
مولایی هشتچین، نادعلی؛ خشنود، الهام  (1386). اکوتوریسم وتوسعه درکنارعملکردمسلط جزایرخارک،مجموعه مقالات همایش منطقه ای جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار،انتشارات دانشگاه آزاداسلامی،واحداسلامشهر:تهران.
نادری چگینی، زهرا (1393). تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر خرم آباد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهیدچمران اهواز، ایران.
مجیدی، محمدرضا (1389). سیاست گردشگری خارجی در ایران: در جستجوی الگوی مطلوب. فصلنامه سیاست، دوره 40،شماره 4، صص272-257.
محسنی، رضاعلی (1388).گردشگری پایدار در ایران کارکردها، چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه فضای  جغرافیایی، دوره9، شماره 28، صص 171-149
مظلومی، نادر؛ جلالی، حسین (1393). ارزیابی موانع پیاده سازی استراتژی درصنعت گردشگری. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 25،صص 26-1
مظلومی، نادر؛ جلالی،حسین (1391). شبکه‌های اجتماعی وموفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 18، صص48-25
هومن، حیدرعلی(1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت،چاپ اوّل.
Adelle,C&, Weiland,S& Dick,J& D González Olivo,D.(2015),”Regulatory impact assessment: a survey of selected developing and emerging economies- Public Money .
Anna Hübner, Lý T. Phong, Trương S.H. Châu,(2014),Good governance and tourism development in protected areas: The case of Phong Nha-Ke Bang National Park, central Vietnam, Koedoe;  Vol 56, No 2 .Astleithnr,F.& Hamedinger,A.(2003),Urban Sustainability as a New form of Governance, Journal of Innovation,Vol.16,No.1,pp.51-75
- Abbas; Hejazi, Yousef; Esahaghi, Fatah. (2007). Internal evaluation process in academic educational groups (practical guide), Tehran: Nashr-e-Baran.
Chintraruck  , A& Walsh,J . (2016),” Urban Governance and the Struggle for Democratisation”Disaster Governance in Urbanising Asia Bangkok and the Floods .
Davis,H.(1987),Future Role and Organization of Local Government,Local Government policy making14(1),p59.
Edgell,David &L.,Maria Del Mastro Allen,Ginger Smith,Sason R.Swanson,(2008).Tourism Policy and Planning,Yesterday,Today and Tomorrow.Elsevier Since Ltd.
European commission, (2000), Towards quality Coastal tourism,enterprise directorate general tourism unit.
Dekker,K.&Kempen,R.(2004),”Urban Governance within the big Cities Policy,Journal of Cities,Vol.21,No.1,pp.41-55.
Eskildson,K.,&Kristensen,K.(2006).Enhancing IPA,Productivity and Performance Management, 55,pp23-41.
European commission, (2000), Towards quality Coastal tourism,enterprise directorate general tourism unit.
Kjaer,Anne Matte, (2008),Governance(key concepts),Translate By:Golshan,Ebrahim& Adoosi,Ali,Institute for Management and Planning Studies(IMPS),Tehran. Kooiman, J.(2003) Governing as Governance. Sage publications 2003. P170
Liu,CHS& Chou,SF.( 2016),”Tourism strategy development and facilitation of integrative processes among brand equity, marketing and motivation,- Tourism Management.
Johnson, Ronald W. and Henry P. Minis, Jr, (2007),”Toward Democratic Decentralization: Approaches to Promoting Good Governance”,, Research Triangle Institute.Designing good urban governance.
Maharaj,K.,Heil,D.,&Van Rensburg,A.C.J.(2006).Aframe work for good governance in project management in south Africa. South Africa Journal of Industrial Engineering,17(2),p19.
McNEIL,M.,&Mumvum,t.(2006).Demanding Good Governance:A Stocktaking of Social  Accountability Intitiatives in Anglophone Africa.Washington,DC:The International  Bank  for Reconstruction and Development /The World Bank.
Numan,Lawrence.(1977),Social research method qualitative and quantitative approaches,3rd,ed Boston.
Nunkoo, R. & Smith, S.L.J.(2013). Political economy of tourism: Trust in government actors, political support, and their determinants,Tourism Management,36(1);120-132
Panyik, E. (2015), Rural tourism governance: determinants of policy-makers’support for tourism Development, Tourism Planning & Development, 12(1); 48-72
Sachiko, Morita. & Durwood, Zaelke.( 2007 ),”Rule of Law, Good Governance, and Sustainable Development. ”International Conference of Environmental Compliance and Enforcement.
Serrao-Neumann, S& Davidson,JL& Baldwin,CL.(2016), Marine governance to avoid tipping points: Can we adapt the adaptability envelope? - Marine Policy.
Sousa.C.A.A.Headriks., P.H. J.(2006),The need for grounded mtheory in developing a knowledge based view of organization research method,Vol,9.NO3,PP 315-338
Sorensen, E. Metagovernance.(2006), The Changing Role of Politicians in Processes of Democratic Governance. American Review of Public Administration. Volume 36 )2006, pp 98-114 (p 103).
Stewart, K. (2006). Designing good urban governance indicators: The importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver. Cities, 23(3), Pp196-204.‏
Strauss, A.L.; Corbin, J.M.  (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 2nd edition, Thousand Oaks, California.
Twining, J. (2000). A Naturalistic Journey into the Collaboratory: In Search of Understanding for Prospective Participants, Doctoral Dissertation, Denton: Texas Woman’s University.
Tsang,SM.(2016),"APhilosophical Analaysis on the Reasons Against the Building of Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Experss Rail Link".Ethical Dilemmas in Public Policy.
UNHABITAT.(2009).Urban Governance index(UGI)a tool to measure progress in achieving good urban governance.Retrieved form www.un.habitat.org.
United Nation World Tourism Organization.(2017),Tourism Highlights:fact and figures(2015&2016), UNWTO Publications Department,Madrid.
Viken, A & Johnston, M & Nyseth, T&Dawson, J.(2016), Responsible Tourism Governance. A Case Study of Svalbard and Nunavut. Tourism Destination Development:Turns and Tactics.
Wang,X.(2015),The Research of Customers Satisfaction and Public Policy & Marketing Design in Special Interest Tourism—Macao Culinary Tourism”, International Journal of Business and Management.
Williamson, Oliver E. (1979) "Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations," Journal of Law and Economics: Vol. 22: No. 2, Article 3
Yimer ,Ali, (2017) Challenge and Prospect of Ethiopian Tourism Policy. J ,Hotel Business Management vol 5:p134