دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل های پنج ستاره شهر تهران

اکبر پورفرج؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ راحیل علی پوریان

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 89-106

چکیده
  ارزش ادراکی، ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مبتنی بر رابطه، سه بعد اصلی ارزش ویژه مشتریدر متون مختلف بازاریابی است، که بر سودآوری شرکتها که خود نتیجهی مستقیم فعالیتهای بازاریابیاست، تأثیر دارد. با برنامه ریزی و بررسی مداوم فعالیتهای بازاریابی، می توان به رضایتمندی و در پیآن وفاداری و خرید بیشتر مشتریان و نهایتاً سودآوری دست یافت که هدف ...  بیشتر